Husinskiih Rudara 30a, 11000 Beograd Info: +381 (0)69 22 80 075 SRPSKI   |   ENGLISH MUZEJ ROMSKE KULTURE - BEOGRAD | ROMANO KULTURAKO KHER - BEOGRAD | MUSEUM OF ROMA CULTURE - BELGRADE |

"Roma Community Centar 8. april" počeo je sa radom 1. marta 2000. godine. Aktivnosti koje su do sada sprovodjene u njemu proteklh deset godina bile su brojne i u potpunosti su opravdale ciljeve ove organizacije. "Roma Community Centar 8. april" je nevladina organizacija čiji je cilj da podigne stepen opšteg obrazovanja pripadnika romske populacije kroz organizovanje različitih programa u obliku kurseva, kulturnih studija, škola, umetničkih radionica i sličnih aktivnosti. Jedan od osnovnih zadataka RKC 8.april je da prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaturu, dokumentaciju, podatke i druge informacije o kulturi i istoriji Roma, a posebno o istoriji i kulturi romske nacionalne manjine u Jugoslaviji.


Jedan od ciljeva "Roma Community Centra 8. april" je i da organizuje i realizuje, samostalno ili u zajednici s drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, izložbe i druge oblike izražavanja u oblasti romske kulture i umetnosti, i u tom smislu posebno organizuje simpozijume, konferencije i tome slično, u oblasti kulture i umetnosti.


Tokom 2009. pri RKC 8.april, a uz finansijsku pomoć Skupštine Grada Beograda, formiran je Muzej romske kulture koji je jedna od malog broja institucija ovakve vrste u svetu. Tu tvrdnju ilustruju i reči Gradonačelnika Dragana Djilasa prilikom otvaranja Muzeja romske kulture, koji je tom prilikom, izmedju ostalog rekao:  „Važno je da se promeni slika o Romima jer su oni sastavni deo Srbije i Beograda i njihov doprinos našoj kulturi i istoriji je ogroman. Muzej je pravi način da se to prikaže - kazao je Đilas i najavio da će predložiti da se deo ovih eksponata izloži i u Starom dvoru, kako bi bili dostupni velikom broju Beograđana.“


Namerno koristeći reč ’’institucija’’ želimo da ukažemo na distinciju između takozvanih romskih muzeja, kakvih je sada nekoliko u svetu i Muzeja romske kulture u Beogradu, za koji sa potpunom sigurnošću, bez lažne skromnosti, možemo reći da je ’’prvi pravi muzej takve vrste u svetu’’. Razloga za takvu konstataciju  je mnogo ali je svakako najvažniji taj što je ovaj muzej, iako minijaturnog obima, zahvaljujući savremenim tehnološkim pomagalima, institucija sa daleko više ’’eksponata’’, makar i virtuelnih, od bilo kog ’’romskog muzeja’’ ili stalnih postavki romske kulture.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva "Roma community centar 8. april" obavlja sledeće delatnosti:


* U cilju podizanja stepena opšteg obrazovanja pripadnika romske populacije, organizuje različite programe u obliku kurseva, kulturnih studija, škola, umetničkih radionica i drugo,


* Prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaturu, dokumentaciju, podatke i druge informacije o kulturi i istoriji Roma, a posebno o istoriji i kulturi romske nacionalne manjine na prostoru bivše SFRJ, a u cilju formiranja baze podataka za Romski informaciono dokumentacioni centar.


* Organizuje i realizuje, samostalno ili u zajednici s drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, izložbe i druge oblike izražavanja u oblasti romske kulture i umetnosti, i u tom smislu posebno organizuje simpozijume, konferencije i tome slično u oblasti kulture i umetnosti,


* Organizuje i obavlja izdavačku delatnost putem objavljivanja publikacija u oblasti kulture i umentnosti, kao i putem prezentacija projekata kojima će se ostvarivati ciljevi Udruženja na Internetu (web projekti, CD-rom projekti, elektronsko izdavaštvo i drugi oblici), kao i putem prezentacije projekata na medijima....

Muzej Romske Kulture | Romano Kulturako Kher | Museum of Roma Culture | ul. Ruzveltov 41-43, 11000 Beograd, Srbija | romamuseum.rs | Tel: +381 (0)11 275 22 83

Muzej romske kulture u Beogradu, nastao je kao posledica potrebe za prikupljanjem, sistematizovanjem i prezentiranjem artefakata romske kulture.


Misija ove institucije je upoznavanje kako Roma tako i neroma sa romskom materijalnom i duhovnom kulturom, podizanje kulturnog nivoa romskog naroda na ovim prostorima, kao i upoznavanje šire javnosti sa elementima romske kulture, koje do sada niti je a nije imala ni gde da bude adekvatno sistematizovana niti prezentirana. Prikupljanjem artefakata ove  

 kulture su se, doduše, bavile neke društvene ili privatne ustanove, ali je to bavljenje romskom kulturom, ostalo na nivou površne zainteresovanosti za istu.


S obzirom na to da je prostor u kome je smešten Muzej romske kulture, samo godinu dana posle osnivanja, nedovoljan, autori su se opredelili za savremeni princip ustanovljavanja ovakvih institucija, tzv. virtualni muzej. Jedan od načina prezentiranja gradje u ovom muzeju je putem računara, kojih u ovom muzeju ima deset a u kojima je pohranjeno oko 150 hiljada dokumenata.